Formularz zgłoszeniowy na cykl warsztatów pt. „Młodomowa – patomowa?” Nauczyciel jako obserwator nieoficjalnej komunikacji językowej, organizowanych w ramach projektu „Przejrzysty ojczysty. Przez młodomowę do współczesnej kultury”.

 

  Zgoda niniejsza:

  • obejmuje wykorzystanie mojego wizerunku w celu prowadzenia działalności informacyjnej i sprawozdawczej oraz promocji UJK, w tym w szczególności publikację mojego wizerunku w mediach tradycyjnych i elektronicznych, stronie internetowej UJK oraz mediach społecznościowych,
  • jest nieodpłatna,
  • jest bezterminowa,
  • jest nieograniczona terytorialnie.

  INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  Zgodnie z art. 13 RODO** informujemy, że:

  1. administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail: kancelaria@ujk.edu.pl (zwany dalej UJK),
  2. w UJK wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@ujk.edu.pl,
  3. dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na kursy, warsztaty, wykłady i inne wydarzenia organizowane w ramach Uniwersytetu Otwartego UJK oraz – w przypadku zakwalifikowania na te wydarzenia – w celu realizacji procesu dydaktycznego, a także w celach marketingowych, statutowych, statystycznych i archiwalnych,
  4. dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na UJK) w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz wydanymi do niej aktami wykonawczymi, a w zakresie wizerunku – na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  5. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestniczenia w postępowaniu rekrutacyjnym oraz brakiem możliwości udziału w wydarzeniach organizowanych w ramach Uniwersytetu Otwartego UJK,
  6. osoba, której dane dotyczą posiada prawo do wycofania zgody, o której mowa w pkt. 4; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w oparciu o tę podstawę, które nastąpiło przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać pisząc na adres e-mail kancelaria@ujk.edu.pl lub na ww. adres pocztowy,
  7. odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, z którymi UJK zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych,
  8. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu związanego z rekrutacją, a w przypadku przyjęcia na wydarzenia organizowane w ramach Uniwersytetu Otwartego UJK – przez 5 lat od daty ich zakończenia,
  9. osoba, której dane dotyczą, posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, ich usunięcia (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa) lub ograniczenia ich przetwarzania,
  10. osoba, której dane dotyczą, posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  11. ** Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.)

  Szukaj hasła

  Generic selectors
  Exact matches only
  Szukaj
  Szukaj
  Post Type Selectors